Huishoudelijk reglement BDC

Artikel 1 Leden
1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap en aan alle activiteiten van de vereniging kunnen deelnemen. Aanvullend geldt het volgende:
– nieuwe leden worden het eerste half jaar aspirant-lid
– het bestuur kan zonder opgaaf van reden aspirant-leden weigeren
– na een half jaar wordt er door een tijdens de ledenvergadering jaarlijks te benoemen commissie bepaald of het aspirant-lidmaatschap wordt omgezet naar een volledig lidmaatschap of dat het lidmaatschap wordt beëindigd. De commissie zal bestaan uit een bestuurslid, een lid van de commissie trainingen en een lid van de BDC.
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ verlenen.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de NOB aan te geven wijze.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als actief lid tot de vereniging worden toegelaten, worden aangemeld bij de NOB.
5. Naast actieve leden kent de vereniging een servicelidmaatschap toe aan niet actieve leden onder de voorwaarden dat zij:
– minimaal 3 jaar lid van de vereniging zijn geweest;
– geen stemrecht hebben;
– geen actief duiklid meer zijn; geen zwembadtrainingen / lessen / oefeningen volgen;
– incidenteel kunnen deelnemen aan de buitenduiken;
– naar keuze NOB lid kunnen blijven.
6. Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet te schaden.
7. De leden zijn tevens gehouden de statuten, reglementen en richtlijnen van de NOB alsmede de besluiten van een orgaan van de NOB na te leven.

 

Artikel 2 Contributie
1. a. De contributieregeling kent voor de leden drie tarieven:
– een tarief voor seniorleden (18 jaar en ouder);
– een tarief voor juniorleden (jonger dan 18 jaar);
– een tarief voor het service lidmaatschap;
b. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
c. Degene aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
d. Het bestuur kan vrijstelling van clubcontributie verlenen aan de “actieve” gebrevetteerde NOB instructeur; de jaarlijkse bijdrage aan de NOB dient dan wel afgedragen te worden.
e Aspirant-leden zijn de eerste maand vrijgesteld van betaling van contributie
2. De contributie voor leden wordt elk jaar in twee (2) termijnen geïncasseerd middels een door ieder lid afgegeven machtiging, in januari de 1e helft en in juli de 2e helft. Het service lidmaatschap dient in januari betaald te worden.
3. De (verplichte) bijdrage voor de NOB wordt door de vereniging geïnd en afgedragen aan de NOB. Deze bijdrage zal in de contributie verrekend worden.
4. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning op 31 december van het lopende jaar niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.

 

Artikel 3 Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester.
Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie secretaris/vicevoorzitter.

 

Artikel 4 Vergaderingen bestuur
1. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
2. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn.

 

Artikel 5 Aftreden bestuur
1. Bestuursleden worden voor een periode van drie (3) jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

 

Artikel 6 Voorzitter
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt een van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast.

 

Artikel 7 Secretaris
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Hij/zij verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

 

Artikel 8 Penningmeester
1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en
de voorzitter.
2. Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de leden desgevraagd worden ingezien.

 

Artikel 9 Besluitvorming
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

 

Artikel 10 Commissies
1. Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.
2. De commissies zullen zich bezig houden op het terrein van:
a. trainingen
b. buitenduiken
c. evenementen
d. materialen
e. duikreizen
f. communicatie
g. nieuwe leden
3. Iedere commissie zal binnen hun geledingen een coördinator aanwijzen die als vertegenwoordiger van deze commissie optreed.
4. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar met deze coördinatoren of zo vaak als een van deze partijen dat nodig achten.

 

Artikel 11 Veiligheid en aansprakelijkheid
Ieder lid van de BDV Cuijk duikt op eigen risico.
Ieder lid is tijdens een duik verplicht alles te doen wat de veiligheid van de sportduiker(s) in de gegeven omstandigheid vereist en hij/zij is verplicht datgene achterwege te laten wat de veiligheid van de sportduiker(s) in gevaar kan brengen, een en ander conform de “Richtlijnen voor veilig duiken” van de NOB.
Ieder actief lid van de BDV Cuijk is tevens lid van de NOB waarbij een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en Ongevallen van kracht is.
Een duikevenement waaraan leden van de BDC deelnemen zonder aanwezigheid van een door de NOB en/of BDC gerechtigde instructeur of duikleider is geen duik die door of namens de BDC wordt georganiseerd. Dit betekent dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is. 
Een duikevenement waaraan leden van de BDC deelnemen in het kader van zijn/haar duikopleiding kan nooit zonder de vereiste (aantal) instructeur(s) plaatsvinden.
Indien er bij oefenduiken geen bevoegde instructeur aanwezig is dan valt deze duik niet onder opleiding/instructie en is er sprake van een normaal duikevenement waarbij de duikers zelfstandig onderdelen oefenen binnen hun eigen brevetniveau. 
BDC trainingsduiken, opleidingsduiken, duikoefeningen of verenigingsduiken worden nooit gepland of vinden nooit plaats op locaties waar duiken niet is toegestaan (zie duikvoorschriften en locaties van het NOB). Alle duiken die buiten deze voorschriften of locaties plaatsvinden zijn GEEN verenigingsduiken en vallen dus ook NIET onder de verantwoordelijkheid van de BDC, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de individuele duikers zelf.

 

Artikel 12 Familiezwemmen
Tijdens de schoolvakanties zal het wekelijkse zwembaduurtje gebruikt worden voor het zogenaamd familiezwemmen. Alle leden mogen hun partner, vrienden, kinderen en/of familieleden meenemen om te laten genieten van duiken, zwemmen of relaxen in de sauna.
Tijdens dit gezellig uurtje wordt menig zoon en dochter geënthousiasmeerd voor de duiksport.
Hierbij dient men de volgende punten in acht te nemen:
– er zal een toezichthouder (instructeur) uit de groep trainingen aanwezig zijn die de zwemmers/duikers in het zwembad in de gaten houdt.
– voor gebruik van perslucht dient men in bezit te zijn van minimaal 1* brevet.
– degene die gebruik maakt van perslucht om te oefenen met een introducé zal zich dienen te melden bij de toezichthouder. Deze introducé dient minimaal 12 jaar oud te zijn.
– een goed uitgeruste EHBO- en zuurstofkoffer dient aanwezig te zijn.

De toezichthouders zullen aan het begin van ieder zwembadseizoen in overleg worden ingedeeld door de coördinator van de groep opleidingen en in de agenda op de website van BDC bekend gemaakt worden. De geplande toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een eventuele vervanger als de geplande datum bij nader inzien toch niet past;

De toezichthouder kan benaderd worden met vragen, is in het bezit van EHBO en is bij ongelukjes aanspreekpunt. De toezichthouder kan waarschuwingen uit delen en kan (in het ergste geval) mensen uit het zwembad verwijderen als niet aan de gestelde regels wordt voldaan;

Kinderen beneden de 8 jaar duiken niet met perslucht en kinderen van 8 tot 12 jaar alleen in het ondiepe bad onder begeleiding van minimaal een 2* duiker. Kinderen boven de 12 jaar mogen in het diepe bad duiken, ook hier weer altijd onder begeleiding van een gebrevetteerde duiker (minimaal 1*);

Introducés die met perslucht duiken dienen ten alle tijden begeleid te worden door een gebrevetteerde duiker. Ouders of begeleiders kunnen hierop worden aangesproken door de toezichthouder;

Vooraf dient door de begeleider een duidelijke (beknopte) instructie gegeven te worden aan introducés zonder of met weinig duikervaring;

De secretaris zal een aantal dagen voor het familiezwemmen via de mail de leden op de hoogte brengen van de geldende regels voor het familiezwemmen en daarbij ook de naam van de betreffende toezichthouder vermelden.

  •  

Artikel 13 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste vijf (5) leden.

 

Artikel 14 Slotartikel
1. Het Huishoudelijk Reglement van de BDC dd. 08-04-2008 is met de aanname van dit huishoudelijk reglement komen te vervallen.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
3. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.

Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering dd. 09-04-2013.