Privacy statement BDC

Privacy statement Brandweer Duikvereniging Cuijk

Het bestuur van de Brandweer Duikvereniging Cuijk (BDC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met Uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BDC houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan NOB igv brevetregistratie);
 • Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze respecteren;

Als BDC bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens;

Bestuur van de BDC,

correspondentie adres Schuttersweg 21,

5438 AG te Gassel.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de BDC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Wanneer u een BDC lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden; 
 • Voor de BDC en NOB contributie heffingen;
 • Voor registratie van Uw opleidingsniveau en Uw brevetten;
 • Voor registratie van Uw medische geschiktheid tot duiken (medische keuring);
 • Voor het in rekening brengen van de aan U geleverde perslucht vullingen;
 • Voor “need to know” registratie in geval van een (duik)ongeval (smoelenboek);
 • Om U als lid van onze activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door berichtgeving via social media, zoals Whatsapp, email en de website www.duikcuijk.nl.

E-mail en Whatsapp

Uw e-mailadres en Uw whatsapp acccountgegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie over verenigingsactiviteiten en verenigingnieuws indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door door een e-mail te sturen naar info@duikcuijk.nl , onder vermelding van WBP.

Lidmaatschap Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

De BDC is lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Door het volledig lidmaatschap bij de BDC bent U automatisch lid van de NOB. Service-leden zijn geen lid van NOB.

Uw naam, adres, woonplaatsgegevens, Uw geslacht,  geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, ingangsdatum NOB lidmaatschap en Uw gegevens met betrekking tot Uw brevetten zijn door ons aan NOB verstrekt bij Uw aanmelding als lid van de BDC.

NOB heeft zijn eigen privacy reglement.

Verstrekking aan derden.

BDC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.  De BDC zal de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat Justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan vorderen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Website van de BDC

Op de website van de BDC, www.duikcuijk.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. De BDC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.           

De BDC verstrekt Uw persoonsgegevens niet aan de partijen achter deze websites, met uitzondering van de hierboven vermelde NOB.

Bewaartermijn

BDC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

BDC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen; 
 • We gebruiken op de website www.duikcuijk.nl alleen voornamen van leden; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • De BDC bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van Uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent Uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die BDC van U heeft. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BDC. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door BDC te laten overdragen aan U zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen U vragen om een dergelijk verzoek schriftelijk aan te reiken voordat wij er gehoor aan kunnen geven.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, dan vragen we U hierover met ons contact op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als U naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Secretaris Brandweer Duikvereniging Cuijk, p/a Schuttersweg 21, 5438 AG te Gassel of e-mail naar info@duikcuijk.nl.

Wijzigingen

De BDC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website deze pagina te bekijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de BDC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BDC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, dan wel via rechtstreeks aan U gericht emailbericht.

Gassel, 25 mei 2018.